Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1. Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť ViaVitas, s.r.o., so sídlom J. Stanislava 20/B, IČO: 47432811, DIČ: 2023893366, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 92445/B (ďalej len "Predávajúci") a kupujúcim (ďalej len „Kupujúci"), ktorej predmetom je kúpa a predaj služby na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho (www.viavenus.sk) (ďalej len „ Internetová stránka") (ďalej len „Kúpna zmluva").

II. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy

1. Kúpna zmluva je uzatvorená doručením e-mailovej správy Kupujúcemu označenej ako „faktúra", prípadne “zálohová faktúra”, v ktorej Predávajúci akceptuje návrh Kupujúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Kupujúci svoj návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety doručí Predávajúcemu vo forme riadne vyplneného a odoslaného formulára na Internetovej stránke (ďalej len „Formulár") (ďalej len "Objednávka").

2. Pre riadne vyplnenie Formulára Kupujúcim je potrebné postupovať podľa pokynov Predávajúceho zverejnených na Internetovej stránke, najmä vyplniť všetky údaje požadované Predávajúcim pre uzatvorenie Kúpnej zmluvy.

III. Dodacie podmienky

1. Služba je predávaná podľa vystavených vzorov Predávajúceho umiestnených na Internetovej stránke.

Príjemca

2. Kupujúci vo Formulári uvedie osobu oprávnenú prevziať a užívať objednanú službu (ďalej len „Príjemca"). Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok môže byť Príjemcom akákoľvek fyzická alebo právnická osoba vrátane Kupujúceho. V prípade, ak Príjemcom bude právnická osoba, oprávnenou osobou pre prevzatie služby bude akákoľvek fyzická osoba oprávnená konať za Príjemcu podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Miesto dodania

3. Predávajúci je povinný doručiť objednanú službu Príjemcovi do miesta dodania, ktoré sa nachádza na území Slovenskej republiky (územie okresov Bratislava I - V a okolie) a je uvedené v akceptácii Objednávky Predávajúcim (čl. II. bod 1.) (ďalej len „ Miesto dodania").

Dodanie objednan ej služby

4. Predávajúci sa zaväzuje doručiť Príjemcovi službu v deň, na ktorom sa Predávajúci a Kupujúci dohodnú po prijatí objednávky (ďalej len „ Deň dodania").

Porušenie povinnosti Predávajúceho dodať včas

5. V prípade zavineného porušenia povinnosti Predávajúceho dodať službu v Deň dodania (čl. III. bod 5), je Kupujúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny (čl. IV. bod 1.). Odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety tohto bodu sa stáva platné a účinné momentom doručenia Oznámenia (čl. X bod 3.) Predávajúcemu, v ktorom Kupujúci uplatní svoj nárok na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, a to za predpokladu, že takéto Oznámenie bude Predávajúcemu doručené pred prevzatím objednaného tovaru Príjemcom. V prípade, že objednaný tovar bude prevzatý Príjemcom pred doručením Oznámenia Predávajúcemu podľa predchádzajúcej vety, Kupujúci stráca nárok na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa tohto bodu 8. čl. III.

Balenie objednaného tovaru

6. Predávajúci je povinný zabaliť objednanú službu spôsobom, ktorý zabráni jej poškodeniu počas prepravy do Miesta dodania.

Porušenie povinnosti Kupujúceho

7. V prípade, ak nie je možné objednanú službu doručiť z akýchkoľvek dôvodov, okrem dôvodov na strane Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom informovať Predávajúceho zaslaním Oznámenia a dohodnúť ďalší postup. Predávajúci si však v takomto prípade vyhradzuje právo (i) odstúpiť od Kúpnej zmluvy s okamžitou účinnosťou (momentom doručenia Oznámenia Kupujúceho) alebo (ii) dočasne uskladniť takto objednanú službu na náklady Kupujúceho za predpokladu, že to povaha objednaného tovaru dovoľuje a nie je to v rozpore s výslovnou požiadavkou Kupujúceho. V prípade, že objednaným tovarom sú stromčeky, ktoré podliehajú rýchlej skaze a Predávajúci platne odstúpil od Kúpnej zmluvy podľa druhej vety tohto bodu, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu rovnajúcu sa výške 100 % Kúpnej ceny, a to do 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy Predávajúcim. Kupujúci týmto berie na vedomie, že výška zmluvnej pokuty je v takomto prípade kalkulovaná s ohľadom na povahu stromčekov ako tovaru podliehajúceho rýchlej skaze.

Nemožnosť Predávajúceho dodať objednaný tovar

8. V prípade, ak nie je možné objednanú službu doručiť z akýchkoľvek dôvodov na strane Predávajúceho, je Predávajúci povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho a do 15 dní vrátiť Kupujúcemu zaplatenú časť Kúpnej ceny. Predávajúci a Kupujúci sa môžu dohodnúť, že namiesto vrátenia zaplatenej časti Kúpnej ceny bude Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu náhradné plnenie.

IV. Kúpna cena

Kúpna cena

1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu objednaného tovaru vo výške uvedenej v odoslanom Formulári a potvrdenej v akceptácii Objednávky Predávajúcim (čl. II. bod 1.) alebo v Potvrdení Objednávky (čl. IV. bod 5.) (ďalej len „Kúpna cena"). Kupujúci je povinný zaplatiť Kúpnu cenu podľa pokynov Predávajúceho uvedených na Internetovej stránke. Kúpna cena je konečná a zahŕňa všetky náklady Predávajúceho na splnenie svojho záväzku dodať objednanú službu Príjemcovi v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok. Doklad o zaplatení bude doručený pri dodaní služby.

Platobné podmienky pre platbu bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho

2. Pri platbe Kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, je Predávajúci oprávnený odoslať akceptáciu Objednávky Kupujúcemu až po potvrdení príslušným prevádzkovateľom bezhotovostného platobného styku, že celá výška (zálohy) Kúpnej ceny bola poukázaná na bankový účet Predávajúceho vedeného vo Fio Banka:SK4883300000002600653813. Ak Predávajúci obdrží od príslušného prevádzkovateľa bezhotovostného platobného styku informáciu, že z akéhokoľvek dôvodu nedošlo k poukázaniu peňažných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho, Predávajúci nie je povinný odoslať Kupujúcemu akceptáciu Objednávky. V prípade, že to technické okolnosti umožnia a Predávajúci to bude považovať za vhodné a účelné, môže Predávajúci informovať Kupujúceho o bezúspešnom pokuse o vykonanie platby, pričom Kupujúceho môže rovnako vyzvať na zopakovanie objednávky služby.

V. Zrušenie Objednávky

Zrušenie Objednávky 48 hodín pred dodaním Stromčekov

1. V prípade zrušenia Objednávky Kupujúcim, je možné zrušiť takúto Objednávku (momentom doručenia Oznámenia Predávajúcemu) najneskôr 48 hodín pred požadovaným Dňom dodania. V takomto prípade sa výška storno poplatku rovná celej uhradenej časti Kúpnej ceny.

Zrušenie Objednávky 3 a viac dní pred dodaním Stromčekov

2. V prípade zrušenia Objednávky Kupujúcim, ktorej predmetom sú Stromčeky, 3 a viac dní pred požadovaným Dňom dodania, je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu uhradenú časť Kúpnej ceny zníženú o storno poplatok vo výške 60% z uhradenej časti Kúpnej ceny.

Spoločné ustanovenia o zrušení Objednávky

3. Objednávku, ktorej predmetom sú Stromčeky, nie je možné zrušiť bez súhlasu Predávajúceho, ak by medzi momentom doručenia oznámenia o zrušení Objednávky Predávajúcemu a požadovaným Dňom dodania neuplynulo najmenej 24 hodín.

VI. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy spotrebiteľom podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

Kúpna zmluva na Stromčeky

1. V prípade, ak sú objednanou službou Stromčeky, Kupujúci nemá právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa zákona č. 108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o zásielkovom predaji"), keďže Stromčeky sú tovarom rýchlo podliehajúcim skaze (§ 12 ods. 5 písm. c) Zákona o zásielkovom predaji).

VII. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na objednanom tovare

Prechod vlastníctva

1. Vlastníkom objednanej služby sa stáva Kupujúci, a to bez ohľadu na skutočnosť, či Príjemca a Kupujúci je tá istá osoba. Vlastnícke právo na Kupujúceho prechádza úplným zaplatením celej výšky Kúpnej ceny.

Prechod nebezpečenstva škody

2. Nebezpečenstvo škody na objednanej službe prechádza na Kupujúceho v momente prevzatia objednanej služby Príjemcom. Ak Príjemca neprevzal objednanú službu včas (t.j. v súlade s Kúpnou zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi), prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na objednanej službe v momente, kedy Predávajúci umožnil Príjemcovi nakladať s objednanou službou a Príjemca takúto službu neprevzal.

VIII. Záruka a reklamácia vád

Záruka na Stromčeky

1. Ak sú predmetom Objednávky Stromčeky, Predávajúci zodpovedá v súlade s § 619 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"), iba za tie vady takéhoto tovaru, ktoré existovali v čase jeho prevzatia Príjemcom alebo v čase, kedy Predávajúci umožnil Príjemcovi nakladať s takýmto tovarom a Príjemca tovar neprevzal.

Reklamácia Stromčekov

2. Ak sú predmetom Objednávky Stromčeky, Kupujúci je povinný v súlade s § 626 ods. 2 Občianskeho zákonníka uplatniť práva zo zodpovednosti za vady takéhoto tovaru (práva zo záruky) najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni, kedy došlo k jeho prevzatiu Príjemcom alebo po dni, kedy Predávajúci umožnil Príjemcovi nakladať s takýmto tovarom a Príjemca tovar neprevzal.

Spoločné ustanovenia o reklamácii

3. Práva zo zodpovednosti za vady objednanej služby zaniknú, ak nie sú uplatnené Kupujúcim v lehotách podľa

bodu 3. a 4. vyššie tohto čl. VIII. (ďalej len „Reklamačné lehoty").

4. Kupujúci uplatní práva zo zodpovednosti za vady objednaného tovaru doručením Oznámenia Predávajúcemu v Reklamačných lehotách. Kupujúci je povinný v takomto Oznámení presne označiť druh a rozsah vád objednaného tovaru. Kupujúci týmto berie na vedomie, že reklamácia sa považuje za riadnu a včasnú iba v prípade, ak (okrem splnenia ostatných podmienok stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach a v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch) Kupujúci doručí reklamovaný tovar v Reklamačných lehotách na adresu sídla Predávajúceho. Ak reklamovaný tovar nie je možné z objektívnych dôvodov vyplývajúcich z povahy takéhoto tovaru doručiť na adresu sídla Predávajúceho, Kupujúci sa zaväzuje na žiadosť Predávajúceho (alebo ním poverenej osoby) umožniť obhliadku takéhoto tovaru (ak to nie je vylúčené z povahy veci).

5. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady objednaného tovaru je oprávnený vykonávať namiesto Kupujúceho aj Príjemca. V prípade, ak Príjemca uplatní, vzdá sa alebo inak nakladá s právami zo zodpovednosti za vady objednaného tovaru, má jeho konanie rovnaké právne účinky, ako keby bolo uskutočnené Kupujúcim.

IX. Ochrana osobných údajov

1. V súlade s §10, ods.3, písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon na ochranu osobných údajov) bude Predávajúci spracúvať osobné údaje uvedené vo Formulári na účel vybavenia objednávok po dobu 36 mesiacov. Po ukončení účelu spracovania budú osobné údaje Kupujúceho zlikvidované. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú poskytnuté inej osobe zmluvne spolupracujúcej s Predávajúcim, najmä doručovateľskej spoločnosti (ďalej len Dopravca)

2. Kupujúci odoslaním Objednávky vyjadruje súhlas so zasielaním informácií o činnosti, ponukách a akciách Predávajúceho. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na 36 mesiacov od poslednej objednávky. Súhlas so zasielaním informácií môže Kupujúci kedykoľvek odvolať písomnou formou zaslanou na adresu Predávajúceho alebo na emailovú adresuinfo@viavenus.sk. Súhlas zanikne po uplynutí 30 dní odo dňa doručenia odvolania súhlasu, v tejto lehote budú osobné údaje Kupujúceho zlikvidované.

3. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje získané bez súhlasu dotknutej osoby bude spracúvať a uchovávať iba v rozsahu, v akom mu to umožňujú všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, najmä Zákon na ochranu osobných údajov.

X. Oznámenia a doručovanie

Oznámenia pre Predávajúceho

1. Ak tieto všeobecné obchodné podmienky (alebo príslušné ustanovenia Kúpnej zmluvy) stanovujú povinnosť alebo oprávnenie Kupujúceho/Príjemcu alebo inej osoby informovať Predávajúceho o určitej skutočnosti alebo mu doručiť/predložiť oznámenie s určitým obsahom, Kupujúci/Príjemca alebo iná oprávnená osoba tak môže urobiť nasledovne (ak nie je v týchto všeobecných obchodných podmienok výslovne stanovené inak):

(I) telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod. na tel. č.: 0902 267 422,

(II) elektronickou poštou na adrese: info@viavenus.sk alebo

(III) v prípade uplatnenia reklamácie (čl. VIII) elektronickou poštou na adrese: info@viavenus.sk,

(IV) poštou na adresu sídla Predávajúceho.

Oznámenia pre Kupujúceho

2. Ak tieto všeobecné obchodné podmienky (alebo príslušné ustanovenia Kúpnej zmluvy) stanovujú povinnosť alebo oprávnenie Predávajúceho alebo ním poverenej osoby informovať Kupujúceho/Príjemcu o určitej skutočnosti alebo mu doručiť/predložiť oznámenie s určitým obsahom, Predávajúci alebo ním poverená osoba tak môže urobiť nasledovne (ak nie je v týchto všeobecných obchodných podmienok výslovne stanovené inak):

(I) telefonicky na telefónnom čísle uvedenom vo Formulári alebo poskytnuté neskôr Kupujúcim/Príjemcom,

(II) elektronickou poštou na adrese uvedenej vo Formulári alebo poskytnutej neskôr Kupujúcim/Príjemcom,

(III) poštou na adresu uvedenej vo Formulári alebo poskytnutej neskôr Kupujúcim/Príjemcom.

XI. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek informácie, oznámenia alebo správy doručované v súvislosti s Kúpnou zmluvou medzi Predávajúcim, Kupujúcim a/alebo Príjemcom sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok nazývajú aj „Oznámenia".

2. Predávajúci a Kupujúci spoločne prehlasujú, že sú si vedomí, že akýkoľvek nepravdivý alebo nesprávny kontaktný údaj uvedený v bodoch 1. a 2. vyššie tohto čl. X. môže sťažiť alebo úplne znemožniť uplatnenie práv vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy a zaväzujú sa v prípade, ak takúto nesprávnosť/nepravdivosť príslušného kontaktného údaju spôsobili, nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu.

3. Predávajúci a Kupujúci spoločne prehlasujú, že v prípade, ak sa druhá zmluvná strana v dobrej viere spoliehala pri komunikácii na kontaktné údaje uvedené v bodoch 1. a 2. čl. X., má aj prípadné nedoručenie/nesprávne doručenie Oznámenia účinky riadneho a včasného doručenia.

4. Uplatnením zmluvnej pokuty podľa týchto všeobecných zmluvných podmienok nie je dotknutý nárok na náhradu škody alebo iné nároky (napr. úroky z omeškania) vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

5. Právne vzťahy vyplývajúce z Kúpnej zmluvy sa riadia slovenským právom.

6. Predávajúci je viazaný svojou ponukou vrátane ceny až do doby odoslania Objednávky Kupujúcim (§ 10 ods. 1 písm. h) Zákona o zásielkovom predaji).

7. V prípade, ak Predávajúcemu vznikla v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi povinnosť vrátiť Kúpnu cenu (alebo jej časť) Kupujúcemu, je povinný tak urobiť do 15 pracovných dní odo dňa vzniku nároku Kupujúceho na vrátenie Kúpnej ceny (alebo jej časti).

8. Kupujúci odoslaním objednávky výslovne potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

9. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.10. 2014.